Bảng trọng lượng của thép ống đen

ĐK NGOÀI

KL/MÉT

KL/CÂY

Ø 19.1 x 0.6 mm

    0.208

    1.248

Ø 19.1 x 0.7 mm

    0.326

    1.956

Ø 19.1 x 0.8 mm

    0.372

    2.232

Ø 19.1 x 0.9 mm

    0.418

    2.508

Ø 19.1 x 1.0 mm

    0.463

    2.778

Ø 19.1 x 1.1 mm

    0.509

    3.054

Ø 19.1 x 1.2 mm

    0.554

    3.324

Ø 19.1 x 1.4 mm

    0.644

    3.864

Ø 19.1 x 1.5 mm

    0.689

    4.134

Ø 21 x 0.9 mm

    0.460

    2.760

Ø 21 x 1.0 mm

    0.510

    3.060

Ø 21 x 1.1 mm

    0.560

    3.360

Ø 21 x 1.2 mm

    0.610

    3.660

Ø 21 x 1.4 mm

    0.710

    4.260

Ø 21 x 1.5 mm

    0.759

    4.554

Ø 21 x 1.7 mm

    0.858

    5.148

Ø 21 x 1.8 mm

    0.907

    5.442

Ø 21 x 2.0 mm

    1.004

    6.024

Ø 27 x 0.9 mm

    0.593

    3.558

Ø 27 x 1.0 mm

    0.658

    3.948

Ø 27 x 1.1 mm

    0.723

    4.338

Ø 27 x 1.2 mm

    0.788

    4.728

Ø 27 x 1.4 mm

    0.917

    5.502

Ø 27 x 1.5 mm

    0.981

    5.886

Ø 27 x 1.7 mm

    1.109

    6.654

Ø 27 x 1.8 mm

    1.173

    7.038

Ø 27 x 2.0 mm

    1.300

    7.800

Ø 34 x 0.9 mm

    0.831

    4.986

Ø 34 x 1.0 mm

    0.831

    4.986

Ø 34 x 1.1 mm

    0.913

    5.478

Ø 34 x 1.2 mm

    0.995

    5.970

Ø 34 x 1.4 mm

    1.159

    6.954

Ø 34 x 1.5 mm

    1.240

    7.440

Ø 34 x 1.7 mm

    1.403

    8.418

Ø 34 x 1.8 mm

    1.484

    8.904

Ø 34 x 2.0 mm

    1.646

    9.876

Ø 34 x 2.3 mm

    1.887

  11.322

Ø 34 x 2.5 mm

    2.047

  12.282

Ø 34 x 2.8 mm

    2.286

  13.716

Ø 34 x 3.0 mm

    2.445

  14.670

Ø 42 x 0.8 mm

    0.824

    4.944

Ø 42 x 0.9 mm

    0.926

    5.556

Ø 42 x 1.0 mm

    1.028

    6.168

Ø 42 x 1.1 mm

    1.130

    6.780

Ø 42 x 1.2 mm

    1.232

    7.392

Ø 42 x 1.4 mm

    1.435

    8.610

Ø 42 x 1.5 mm

    1.536

    9.216

Ø 42 x 1.7 mm

    1.738

  10.428

Ø 42 x 1.8 mm

    1.839

  11.034

Ø 42 x 2.0 mm

    2.040

  12.240

Ø 42 x 2.3 mm

    2.341

  14.046

Ø 42 x 2.5 mm

    2.540

  15.240

Ø 42 x 2.8 mm

    2.839

  17.034

Ø 42 x 3.0 mm

    3.037

  18.222

Ø 49 x 0.8 mm

    0.962

    5.772

Ø 49 x 0.9 mm

    1.081

    6.486

Ø 49 x 1.0 mm

    1.201

    7.206

Ø 49 x 1.1 mm

    1.320

    7.920

Ø 49 x 1.2 mm

    1.439

    8.634

Ø 49 x 1.4 mm

    1.676

  10.056

Ø 49 x 1.5 mm

    1.795

  10.770

Ø 49 x 1.7 mm

    2.032

  12.192

Ø 49 x 1.8 mm

    2.150

  12.900

Ø 49 x 2.0 mm

    2.385

  14.310

Ø 49 x 2.3 mm

    2.738

  16.428

Ø 49 x 2.5 mm

    2.972

  17.832

Ø 49 x 2.8 mm

    3.322

  19.932

Ø 49 x 3.0 mm

    3.555

  21.330

Ø 60 x 1.0 mm

    1.472

    8.832

Ø 60 x 1.1 mm

    1.618

    9.708

Ø 60 x 1.2 mm

    1.764

  10.584

Ø 60 x 1.4 mm

    2.056

  12.336

Ø 60 x 1.5 mm

    2.202

  13.212

Ø 60 x 1.7 mm

    2.493

  14.958

Ø 60 x 1.8 mm

    2.638

  15.828

Ø 60 x 2.0 mm

    2.928

  17.568

Ø 60 x 2.3 mm

    3.362

  20.172

Ø 60 x 2.5 mm

    3.650

  21.900

Ø 60 x 2.8 mm

    4.082

  24.492

Ø 60 x 3.0 mm

    4.368

  26.208

Ø 76 x 1.1 mm

    2.052

  12.312

Ø 76 x 1.2 mm

    2.238

  13.428

Ø 76 x 1.4 mm

    2.609

  15.654

Ø 76 x 1.5 mm

    2.794

  16.764

Ø 76 x 1.7 mm

    3.164

  18.984

Ø 76 x 1.8 mm

    3.348

  20.088

Ø 76 x 2.0 mm

    3.717

  22.302

Ø 76 x 2.3 mm

    4.269

  25.614

Ø 76 x 2.5 mm

    4.637

  27.822

Ø 76 x 2.8 mm

    5.186

  31.116

Ø 76 x 3.0 mm

    5.552

  33.312

Ø 90 x 1.2 mm

    2.652

  15.912

Ø 90 x 1.4 mm

    3.092

  18.552

Ø 90 x 1.5 mm

    3.312

  19.872

Ø 90 x 1.7 mm

    3.751

  22.506

Ø 90 x 1.8 mm

    3.970

  23.820

Ø 90 x 2.0 mm

    4.408

  26.448

Ø 90 x 2.3 mm

    5.063

  30.378

Ø 90 x 2.5 mm

    5.500

  33.000

Ø 90 x 2.8 mm

    6.153

  36.918

Ø 90 x 3.0 mm

    6.588

  39.528

Ø 114 x 1.4 mm

    3.921

  23.526

Ø 114 x 1.5 mm

    4.199

  25.194

Ø 114 x 1.7 mm

    4.757

  28.542

Ø 114 x 1.8 mm

    5.035

  30.210

Ø 114 x 2.0 mm

    5.591

  33.546

Ø 114 x 2.3 mm

    6.425

  38.550

Ø 114 x 2.5 mm

    6.979

  41.874

Ø 114 x 2.8 mm

    7.810

  46.860

Ø 114 x 3.0 mm

    8.364

  50.184

 

Bài viết khác
Gia thep xay dung | gia thep viet nhat | gia thep pomina | gia thep mien nam| gia xi mang| gia xi mang xay dung | gia da xay dung | gia gach xay dung | gia cat xay dung | gia ton xay dung | bang gia ton xay dung | bang gia thep xay dung | bang gia thep viet nhat | bang gia thep pominaGIÁ THÉP VIỆT NHẬT  | gia thep pomina | gia thep xay dung | gia thep hop  | gia ton | gia thep mien nam | bao gia cat xay dung | bao gia da xay dung | gia gach xay dung | gia xi mang xay dung